Политики за поверителност

Моля, прочетететози документ внимателно. Той съдържаПолитиката за защита на личнитеданни на клиенти на „Абразо Хотел“и цели да обяснипрактиките, свързани с обработването на личниданни в контекста на предоставяните услуги и извършванитедейности.
Тази Политика е изготвенасъобразноизискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относнозащитата на физическите лица въввръзка с обработването на личниданни и относносвободното движение на такиваданни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламента).
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Раздел 2, Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г.
Във връзка с изпълнението на влезлия в сила Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на личните данни на физическите лица, „Диалма-ПС“ ЕООД, ЕИК 203232080 в качеството си на собственик на хотел Сити Авеню, респ. администратор на лични данни,  Ви предоставя следната информация:
1. Данни, които идентифицират администратора на лични данни и координатите за връзка:
Данни и координати на администратора на лични данни: 
„ДИАЛМА-ПС“ ЕООД
Адрес: Република България, гр. Пловдив 4000, ул. „Дрин“ № 46;
Телефон: 02 471 5000
e-mail: sales@hotelabrazo.com
уебсайт: http://www.hotelabrazo.com
2. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Адрес: Република България, гр. Пловдив 4000, ул. „Дрин“ № 46;
Телефон: 02 450 99 22
e-mail: sales@hotelabrazo.com
3. Цели на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването:
3.1. Цели на обработването. „Диалма-ПС“ ЕООД получава и обработва следните лични данни: три имена, единен граждански номер (ЕГН), данни от лична карта (документ за самоличност),  адрес, телефон, и-мейл, банкова/и сметка/и и др., с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от хотела, управляван от „Диалма-ПС“ ЕООД.
Ние сме длъжни да събираме посочената информация за Вас, с оглед услугата, която желаете да получите, а липсата на посочените лични данни ще доведе до невъзможност за нас да обработим Вашата резервация.
„Диалма-ПС“ ЕООД може да използва Вашите лични данни за извършване подобрения на услугите в хотела, както и за да гарантираме, че нашият обект, продукт и услуги представляват интерес за Вас, също така за да Ви предоставим очакваното ниво на гостоприемство на територията на хотела.
„Диалма-ПС“ ЕООД, като управляващ хотела, в който сте настанен, може да споделя личните Ви данни с доставчици трети лица, които предоставят услуги в хотела, като „консиерж“, спа процедури, ресторантьорски услуги и др.
3.2. Правно основание за обработването. 
3.2.1. Обработването на личните Ви данни в изпълнение на задълженията на дружеството произтичащи от договорните отношения, които възникват между нас по повод предоставяне на заявената от Вас услуга – основание чл.6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г.
3.2.2. Предоставено изрично съгласие от Ваша страна, в случаите, в които е необходимо да съхраняваме и обработваме личните Ви данни за цели различни от тези по предходната т.3.2.1 – основание чл.6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г.
3.2.3. Законово задължение за обработка на личните Ви данни – съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г.
3.2.4. Обработване на личните Ви данни, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси, както и на други физически лица – наши служители, гости и др. – съгласно чл. 6, параграф 1, буква г) от  Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г.
3.2.5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.
 
4.  Информация относно получателите или категориите получатели на личните данни. Възможно е „Диалма_ПС " ЕООД да предава Ваши лични данни на трети лица, които имат отношение към обработването или са обработващи на личните данни, на административни структури и органи на изпълнителната власт и др. Във всички случаи, предаването на лични данни от „Диалма-ПС“ ЕООД се извършва за изпълнение на целите за обработване и при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
5. Срок за съхранение на личните Ви данни или критериите, използвани за определяне на този срок.
„Диалма-ПС " ЕООД съхранява Вашите лични данни за период от една година или такъв, какъвто е необходим за осъществяване на целите, за които се съхраняват и обработват личните Ви данни. Лични данни, необходими за изпълнението на законови задължения от страна на дружеството, ще се съхраняват за необходимия срок, посочен в съответния нормативен или поднормативен акт.  Съхранението се извършва при спазване на законово установените срокове за определена категория документи (ведомости, финансови отчети, счетоводни регистри и др.), както и законоустановените давностни срокове в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за счетоводството, Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за задълженията и договорите. След изтичане на срока на съхранение, „Диалма-ПС" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за унищожаване на лични данни.
6. Права на субекта на лични данни съгласно.
6.1.    Право на достъп: Вие имате право да изисквате и получите от „Диалма-ПС" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас; Да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни; „Диалма-ПС" ЕООД Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма; Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Диалма-ПС" ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията;
6.2.    Право на коригиране: Вие може да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, директно с отправяне на искане до „Диалма-ПС" ЕООД; 
6.3.    Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Вие имате право да поискате от „Диалма-ПС" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Диалма-ПС“ ЕООД е длъжно да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са налице, предвидените в закона основания и ако не е налице друго основание за законосъобразно обработване или законосъобразно основание за отказ на администратора да изтрие данните; „Диалма-ПС“ ЕООД не изтрива данни, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
6.4.    Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от „Диалма-ПС“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Диалма-ПС“ ЕООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; „Диалма-ПС“ ЕООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Диалма-ПС“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси;
6.5.    Право на преносимост: Вие може по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас, във връзка с взаимоотношенията Ви с „Диалма-ПС“ ЕООД като отправите писмено искане до администратора. Когато е технически осъществимо, може да поискате директно прехвърляне на личните данни към посочен от Вас администратор;
6.6.    Право на информация: Вие имате право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
6.7.    Право на възражение: Вие може да възразите по всяко време срещу обработването от „Диалма-ПС“ ЕООД на лични данни, които се отнасят до Вас, когато обработването е на основание: изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия; за целите на легитимните интереси на администратора; за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, включително за профилиране или обработване за целите на директен маркетинг; 
6.8.    Право на обезщетение: Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.
6.9.    Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни: Когато сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, ако не желаете всички или част от данните да продължат да бъдат обработвани от „Диалма-ПС“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане до „Диалма-ПС“ ЕООД в свободен текст.
6.10.    Имате възможност да упражните правата си по следния начин: 
За упражняване на посочените по-горе права следва да отправите искане до „Диалма-ПС“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, както следва: 
-    В офиса на „Диалма-ПС“ ЕООД, на адрес: гр. София 1303, ул. „Брегалница“ №38-40;
-    По телефон: 00359 2 450 99 22
-    В Интернет: E-mail адрес: sales@hotelabrazo.com; 
               Уебсайт: http://www.hotelabrazo.com

6.11. Право на жалба до надзорен орган: В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и длъжностно лице за защита на данните (ако такова е налично). Можете да подадете жалбата по един от следните начини:
6.11.1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2.
6.11.2. С писмо, изпратено на адрес: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, КЗЛД.
6.11.3. По факс на адрес: + 359 2 915 35 25
6.11.4. По електронен път на и-мейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай, жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
6.11.5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6 по начина описан на съответната страница.
Във всеки един от посочените в настоящата т.6.11 случаи, жалбата следва да съдържа данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на жалбата; друга информация и документи, които считате за относими към жалбата; дата и подпис (за електронните документи – електронен, за хартиените документи – собственоръчен). ЗЛД е разработила формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при  обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski%20subekti.doc
С настоящото, на основание чл.13, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г., Ви информираме, че предоставените от Вас лични данни са абсолютно необходими и задължителни, за да можем да изпълним както договорните си задължения към Вас и да обработим Вашата резервация, така и да изпълним задължителните нормативни изисквания по отношение на Хотелиерството/ ресторантьорството на територията на Република България. В случай, че откажете да ни предоставите необходимата информация, „Диалма-ПС“ ЕООД или негов представител или служител в хотела, където желаете да се настаните, разполага с пълното право да откаже да Ви предостави услугата, която желаете от нас. 

Екипът на „Диалма-ПС“ ЕООД  Ви благодари, че избрахте хотел Абразо и Ви пожелава приятен престой!